Lupa, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Lupa, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lupa, Andrzej

Informacje

Reżyser nagrań muzycz­nych, pro­fe­sor nad­zwy­czajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest absolwentem Wydziału Reżyserii Dźwięku Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. W latach 1980–1990 pra­co­wał w P.P. „Polskie Nagrania” jako ope­ra­tor dźwięku. Przez sześć kolej­nych lat był współ­wła­ści­cie­lem firmy fono­gra­ficz­nej „Classicord”, pro­du­ku­ją­cej nagra­nia muzyki klasycznej. Obecnie wyko­nuje wolny zawód. Stale współ­pra­cuje z zespo­łem Filharmonii Narodowej w Warszawie. W trak­cie dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści zawo­do­wej zre­ali­zo­wał około 400 pozy­cji nagrań dla wydaw­ców pol­skich i zagra­nicz­nych (głów­nie Japonii i USA). Od 1978 r. pra­cuje w war­szaw­skiej uczelni. W latach 1996–1999 był dzie­ka­nem na Wydziale Reżyserii Dźwięku, a w latach 2000–2005 kie­row­ni­kiem Katedry Reżyserii Dźwięku[1].

Bibliografia

1. 

http://www.chopin.edu.pl/
Strona internetowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [odczyt: 18.08.2014].