Szlagowska, Danuta

Zgłoszenie do artykułu: Szlagowska, Danuta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szlagowska, Danuta

Informacje

Absolwentka stu­diów muzy­ko­lo­gicznych i psy­cho­lo­gicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1976 r. jest pra­cow­ni­kiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Muzycznej w Gdańsku, od 2008 r. wice­dy­rek­to­rem Instytutu Teorii Muzyki. W latach 1993–2003 pra­co­wała rów­nież w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a od 2008 r. jest zatrud­niona w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Wykładała także na innych uczel­niach oraz pro­wa­dziła ogól­no­pol­skie kursy meto­dyczne z zakresu per­cep­cji muzyki i histo­rii muzyki dla nauczy­cieli szkół muzycz­nych I i II stop­nia oraz zasto­so­wa­nia muzyki w Metodzie Dobrego Startu na semi­na­riach orga­ni­zo­wa­nych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Od roku 1997 jest prze­wod­ni­czącą Okręgowej Olimpiady Artystycznej (Muzyka). Współorganizuje odby­wa­jące się w Gdańsku ogól­no­pol­skie kon­fe­ren­cje muzy­ko­lo­giczne oraz kon­fe­ren­cje mię­dzy­na­ro­dowe Musica Baltica (1993, 1997, 2002, 2004, 2008). Była prze­wod­ni­czącą Sekcji Muzykologów Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1996–2003); pra­co­wała w Zarządzie Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (1999–2004); uczest­ni­czyła w two­rze­niu i pra­cach Fundacji FBB Musica Mundi (2003–2005). Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi (2001), Medal Edukacji Narodowej (2004), nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za bada­nia nad kul­turą muzyczną Gdańska (1992), nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za dzia­łal­ność w dzie­dzi­nie kul­tury (2006), ośmio­krot­nie nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz nagrodę Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2011)[1].

Bibliografia

1. 

http://www.chopin.edu.pl/.
Strona internetowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina [odczyt: 11.07.2014].