Skrzynia Bronowicka

Zgłoszenie do artykułu: Skrzynia Bronowicka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Skrzynia Bronowicka

Typ/rodzaj:

rękopis : autograf kompozytora, szkic oraz kopia nieustaonego autora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1983 : 44

Informacje dodatkowe:

Skrzynia Bronowicka jest audycją radiową powstałą prawdopodobnie do tekstu Juliusza Kędziory. Do rękopisu dołączone są dwa egzemplarze maszynopisu zawierające fragmenty mówione dzieła. Głosy instrumentalne utworu występują w dwóch egzemplarzach oraz szkicach. Poszczególne utwory wchodzące w skład utworu nie są konsekwentnie zapisane w kolejności według nadanych numerów. Niektóre utwory wchodzące w skład utworu występują w dwóch lub więcej egzemplarzach. Dokument pisany ołówkiem, oraz piórem przez kilka osób, zawiera dopiski naniesione czerwoną kredką. Na niektórych stronach rękopisu widnieje pieczątka: Polskie Radio S. A. Rozgłośnia w Krakowie, Pędzichów boczna 6. Dokument obejmuje 120 stron, w tym 58 nienumerowanych i 14 niezapisanych, o wymiarach 35,5 na 25 cm i mniej.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.