Tomasik, Sławomir

Zgłoszenie do artykułu: Tomasik, Sławomir

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Tomasik, Sławomir

Informacje

Skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończył także studia kame­ralne w Musikhochschule w Köln (Niemcy) w kla­sie Kwartetu Amadeus. Po stu­diach brał udział w kur­sach mistrzow­skich. Jest lau­re­atem nagród i wyróż­nień kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych. Koncertował w Polsce i na świecie, występował z wie­loma orkie­strami sym­fo­nicz­nymi oraz znanymi dyry­gen­tami i pianistami. Dokonał wielu nagrań dla radia i telewizji. W 1997 r. w naj­więk­szej połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej ofi­cy­nie wydaw­ni­czej uka­zał się jego System Gam i Pasaży, który wraz z instruk­ta­żową lek­cją na kase­cie video poja­wił się na rynku pol­skim w lutym 2000 r., pod tytu­łem Gamy i pasaże na skrzypce. W paź­dzier­niku 2001 r. wspól­nie z żoną Izabelą opra­co­wał wszystkie dzieła skrzyp­cowe Jana Ignacego Paderewskiego, które dru­kiem wydała Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Przez tą samą ofi­cynę w lipcu 2002 r. została wydana jego książka meto­dyczna Kompas skrzypka uznana za peda­go­giczny best­sel­ler.

Sławomir Tomasik jest rów­nież auto­rem wier­szy. Skomponował kilka utwo­rów skrzyp­co­wych. Prawykonania swo­jej La Cadenzy na skrzypce solo doko­nał na reci­talu w Tokio w Kawai Music Hall w 2002 r. otrzy­mu­jąc bar­dzo pochlebne recen­zje zarówno jako wyko­nawca, jak i kompozytor.

Pełnił funk­cję Sekretarza Jury na wszyst­kich Międzynarodowych Konkursach im. Tadeusza Wrońskiego w Warszawie. Był juro­rem kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych. Prowadził mistrzow­skie kursy skrzyp­cowe w Rosji, Polsce i Korei Południowej.

Jest zatrud­niony na sta­no­wi­sku pro­fe­sora nad­zwy­czaj­nego z kwa­li­fi­ka­cjami II stop­nia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W czerwcu 2014 r. otrzy­mał tytuł pro­fe­sora sztuk muzycznych.

Skrzypek gra na instru­men­cie z XVII wieku „Marcin Groblicz”.

Bibliografia

1. 

http://www.chopin.edu.pl/.
Strona internetowa Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie [odczyt: 09.02.2015].