Anielski chór pasterzom

Zgłoszenie do artykułu: Anielski chór pasterzom

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie,

Zwiastując im Boskiego słowa wypełnienie,

Że w szopie z czystej Panny nasz Zbawiciel się narodził,

By nas dziedziców nieba z więzów oswobodził./bis

W niedoli i ubóstwie Pan nieba przychodzi,

On tem cierpieniem nędzy wszystko nam osłodzi.

Jak leżąc płacze w żłóbku, tak i na krzyżu skona,

Wielkim cudem miłości odkupu dokona./bis

Nućcie więc wdzięczne pienia Dzieciątku pasterze,

Nieście Mu wasze dary w uprzejmej ofierze;

Z uśmiechem przyjmie miłym. On z nocnych nas ciemności

Wywiedzie na dzień jasny w niebieskie światłości./bis

Da żywot łaski wiernym, da błogosławieństwo,

Zniesie wysługą męki grzechowe przekleństwo,

Na to się teraz zniżył do tak błahego żłobu,

By nas od śmierci zbawił i podwyższył z grobu./bis[1], [2]

Bibliografia

1. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 61.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 20, 21.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Cieszmy się i pod niebiosy.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.