Album patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

10 lipca 2019
Opis projektu

Zarezerwuj wizytę w studiu nagrań

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt Album patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej otrzymał dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2019”.

Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej to muzyczna propozycja promowania historii Polski oraz patriotyzmu. W okresie od 20 lipca do 6 sierpnia, na Małym Rynku ulokowany zostanie pawilon, zaadoptowany na potrzeby profesjonalnego studia nagrań. Mieszkańcy i turyści, zawodowcy i amatorzy będą mogli wyśpiewać piosenki nawiązujące tematyką do okresu II wojny światowej w godzinach 15:00-20:00, a materiał w całości zostanie zarejestrowany, tworząc wyjątkową pamiątkę.

Każdy nagrywany, podpisze stosowny dokument, przekazując BPP prawa do swojego wykonania. Z kompilacji najlepszych wykonań wydamy płytę CD, która w nakładzie 5000 egzemplarzy zostanie rozdana, wraz z bezpłatnymi śpiewnikami, przed koncertem Lekcja Śpiewania w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września na Małym Rynku w Krakowie.

JAK TO DZIAŁA?
Wystarczy zarezerwować czas w studio, odwiedzić nas o umówionej godzinie i zaśpiewać jedną, wybraną spośród dziesięciu pieśń / piosenkę. Podkłady MP3 są już dostępne w rozdziale Podkłady. Każdy, kto nagra pieśń / piosenkę w studiu nagrań Biblioteki Polskiej Piosenki otrzyma za darmo płytę CD ze swoim wykonaniem.

Zachęcamy do rezerwowania czasu, odwiedzenia studia z rodziną lub przyjaciółmi (maksymalnie 8 osób) i wspólnego muzykowania.

Zarezerwuj wizytę w studiu nagrań

Regulamin

Regulamin udziału w zadaniu pn. Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej realizowanym przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z dnia 10 lipca 2019 r., zwany dalej „Regulaminem”

Zadanie dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2019”.

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
a. OKBPP – Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, wpisany do rejestru instytucji kultury, z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków;
b. Uczestnik– każda osoba, która zarejestruje się w systemie do rejestracji online dostępnym przez stronę www.albumpatriotyczny.pl i weźmie udział w sesji nagraniowej
c. Zadanie – realizacja jednorazowego wydarzenia pn. Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
d. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa sposób i warunki udziału w zadaniu pn. Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
e. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
f. Utwór / Dzieło – jedna z dziesięciu piosenek podana na stronie Zadania www.albumpatriotyczny.pl, wykonana przez Uczestnika i zarejestrowana w Mobilnym Studiu Nagrań
g. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
h. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018r. poz. 1000).

§ 2
ORGANIZATOR ZADANIA

Organizatorem Zadania jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków pod numerem RIK 35 – z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7, posiadającą numer statystyczny REGON: 120386245 oraz NIP: 676-233-73-56 (dalej „OKBPP”).

§3.
PRZEBIEG I CEL ZADANIA

1. Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej to muzyczna propozycja promowania historii Polski oraz patriotyzmu.
2. W okresie od 20 lipca do 6 sierpnia, w godzinach 15:00-20:00 na Małym Rynku w Krakowie ulokowany zostanie pawilon, zaadoptowany na potrzeby profesjonalnego studia nagrań.
3. Mieszkańcy, turyści, zawodowcy i amatorzy mogą wyśpiewać piosenki nawiązujące tematyką do okresu II wojny światowej – podkłady MP3 10 piosenek dostępne będą na stronie www.albumpatriotyczny.pl od 10 lipca 2019 r.
4. Materiał z sesji nagraniowych w całości zostanie zarejestrowany.
5. Każdy Uczestnik po skończonej sesji otrzyma nieodpłatnie płytę CD, na której znajdzie się jego wykonanie piosenki.
6. Każdy Uczestnik rejestrując się na sesję nagraniową, przekazuje OKBPP prawa do swojego wykonania.
7. Z kompilacji najlepszych wykonań wydamy płytę CD, która w nakładzie 5000 egzemplarzy zostanie rozdana, wraz z bezpłatnymi śpiewnikami, przed koncertem Lekcja Śpiewania w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września na Małym Rynku w Krakowie.
8. Organizator skontaktuje się z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich do udziału w koncercie Lekcja Śpiewania, który odbędzie się 1 września 2019 r. na Małym Rynku w Krakowie i wykonania wybranej piosenki wraz z artystami Teatru Loch Camelot i przybyłą publicznością.

§4.
UCZESTNICY ZADANIA

1. W Zadaniu może brać udział każda zainteresowana osoba bez względu na wiek i umiejętności wokalne.
2. Rejestracji osoby niepełnoletniej może dokonać tylko rodzic lub opiekun prawny.
3. Uczestnikami zadania mogą być grupy osób, liczące nie więcej niż 8, przy czym każdy z uczestników – powinien przesłać na adres biblioteka@bibliotekapiosenki.pl zgodę na przetwarzanie danych osobowych ZAŁĄCZNIK

§5.
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Udział w Zadaniu jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Każda osoba chcąca wziąć udział w Zadaniu musi najpierw zarejestrować się na stronie https://albumpatriotyczny.reservante.pl/admin/calendars/show/1525, akceptując zasady niniejszego regulaminu, jak również wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OKBPP oraz powierzając prawa do nagrania wykonania utworu OKBPP. Osoby rejestrujące się telefonicznie 12 430 43 00 zobowiązane są do zaakceptowania Regulaminu.
3. Sesje nagraniowe rejestrowane są co 20 minut, z czego 10 min. przeznaczone jest na maksymalnie dwukrotne wykonanie piosenki, a kolejne 10 min. na dokonanie mixu i masteringu przez realizatora dźwięku w celu nagrania płyty CD dla Uczestnika.
4. Podczas jednej sesji uczestnik bądź uczestnicy będą mogli wykonać tylko jeden, wybrany utwór.
5. Rejestrowanych może być jednocześnie¬ nie więcej niż 8 osób z zastrzeżeniem, że każdy Uczestnik przedłoży stosowne oświadczenia dotyczące przekazania praw do nagrania wykonania OKBPP.
6. Każdy uczestnik może wziąć udział w najwyżej jednej sesji nagraniowej.
7. Do Studia Nagrań nie będą wpuszczane osoby zachowujące się w sposób agresywny, pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających.

§6.
PRAWA AUTORSKIE

1. Warunkiem udziału w Zadaniu jest udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika niewyłącznej nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do korzystania z artystycznego wykonania wybranej piosenki, zwanego dalej utworem
2. Udzielenie licencji następuje automatycznie z momentem rejestracji Uczestnika w systemie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu lub w razie niemożności zalogowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o treści zawartej w załączniku nr 1 do Regulaminu, bez dodatkowego wynagrodzenia i bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji do artystycznych wykonań, które powstały w związku z nagraniem Dzieła na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA).
4. Uczestnik przenosi na Organizatora bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworu, o którym mowa w § 1, wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, w celu jego wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
e) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;
f) wszelkie nadawanie, w tym za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe, nadawanie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub w innych systemach przekazu (w tym simulcasting i webcasting) w sposób nie kodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
g) reemitowanie , niezależnie od systemu, standardu i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną);
h) nadawanie za pośrednictwem satelity;
i) retransmisja audycji - w nieograniczonej ilości,
j) sporządzenie wersji obcojęzycznych;
k) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
l) wykorzystanie na stronach internetowych;
m) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
n) wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych;
o) wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.f), - w całości i we fragmentach, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
5. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, w jakimkolwiek czasie i w jakiejkolwiek formie, które mogłyby zakłócić spokojne rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z nabytych praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności zobowiązuje się do nierozpowszechniania opracowań lub/i przeróbek Dzieła.

§7.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW (INFORMACJA):

1. Prawo do udziału w Zadaniu ma każdy zainteresowany po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie do rejestracji online dostępnym od 10 lipca pod adresem www.albumpatriotyczny.pl .
2. Użytkownik logując się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) w systemach informatycznych i papierowych zbiorach ewidencyjnych przez OKBPP, wyłącznie w celach i zakresie koniecznym dla realizacja Zadania, jak również podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia o ochronie danych.
3. Obowiązek informacyjny:
1) Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (OKBPP) z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
• e-mail: biblioteka@bibliotekapiosenki.pl
• listownie na adres: ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków
3) Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail oraz/ i nr tel., a także wizerunku, w tym materiału foto – filmowego zbierane są przez Administratora zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) i f ) RODO na podstawie zgody oraz w celach organizacji i przeprowadzenia Zadania, a także w celach promocyjnych działalności statutowej Administratora oraz dla potrzeb archiwalnych Organizatora.
4) Odbiorcami danych osobowych będą:
• podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
• Narodowe Centrum Kultury, Zleceniodawca Zadania
• osoby upoważnione przez Administratora danych;
• podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, a w szczególności podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia danych, odpowiedzialny za rezerwację uczestników w elektronicznym systemie reservante - SEOProfi Sebastian Miśniakiewicz - link do polityki prywatności podmiotu przetwarzającego w ramach usługi rezerwacji https://reservante.pl/polityka-prywatnosci
5) Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7) Pamiętaj, że masz prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
8) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9) Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne sa równie na stronie internetowej w zakładce DANE OSOBOWE https://bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe
4. Użytkownik rejestrując się zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej akceptuje postanowienia regulaminu i jest nimi związany.

§8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Uczestnik Zadania jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. Zalogowanie się w systemie o którym mowa w § 5 ust. 2 lub złożenie oświadczenia na załączniku nr 1 do Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
2. Osoby, które podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Zadania.
3. Akceptacja Regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Uczestników w formie materiału foto -filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z wizerunkiem ww. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych Organizatora. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem autora wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Organizatora.
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora pod numerem telefonu: 12 430 43 00 oraz adresem mail: magdalena@bibliotekapiosenki.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są w Regulaminie, studiu nagrań (par.3 ust.2 Regulaminu), na stronie internetowej w zakładce DANE OSOBOWE oraz na stronie bip.

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Niżej podpisany …………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………….. (adres e-mail, nr tel.)

jako uczestnik zadania pn. Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej organizowanego przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, wpisany do rejestru instytucji kultury, z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2019” niniejszym udzielam Ośrodkowi Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do korzystania z artystycznego wykonania wybranej przeze mnie piosenki, zwanej dalej utworem, które powstało w związku z nagraniem utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA).
Jednocześnie przenoszę na Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do utworu wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, w celu jego wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
e) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;
f) wszelkie nadawanie, w tym za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe, nadawanie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub w innych systemach przekazu (w tym simulcasting i webcasting) w sposób nie kodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
g) reemitowanie , niezależnie od systemu, standardu i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną);
h) nadawanie za pośrednictwem satelity;
i) retransmisja audycji - w nieograniczonej ilości,
j) sporządzenie wersji obcojęzycznych;
k) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
l) wykorzystanie na stronach internetowych;
m) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
n) wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych;
o) wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.f), - w całości i we fragmentach, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
Dodatkowo zobowiązuję się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, w jakimkolwiek czasie i w jakiejkolwiek formie, które mogłyby zakłócić spokojne rozporządzanie i korzystanie przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z nabytych praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności zobowiązuje się do nierozpowszechniania opracowań lub/i przeróbek utworu.

Oświadczam, również, że zapoznałem/am się z Regulaminem oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.

Data: ……………………………..

Podpis: ……………………………….

Podkłady
Lp. Tytuł Podkład
1. Czerwone maki na Monte Cassino Podkład
2. Dnia pierwszego września Podkład
3. Dziś do ciebie przyjść nie mogę Podkład
4. Hej, chłopcy, bagnet na broń Podkład
5. Karpacka Brygada Podkład
6. Modlitwa obozowa Podkład
7. Morze, nasze morze Podkład
8. Serce w plecaku Podkład
9. Teraz jest wojna Podkład
10. Warszawskie dzieci Podkład

Plakat

Okładka płyty CD


Zawartość płyty CD
Lp. Tytuł Nagranie
1. Kilka słów o istocie śpiewania Nagranie
2. Dnia pierwszego września Nagranie
3. Teraz jest wojna Nagranie
4. Dziś do ciebie przyjść nie mogę Nagranie
5. Morze, nasze morze Nagranie
6. Modlitwa obozowa Nagranie
7. Warszawskie dzieci Nagranie
8. Hej, chłopcy, bagnet na broń Nagranie
9. Karpacka Brygada Nagranie
10. Czerwone maki na Monte Cassino Nagranie
11. Serce w plecaku Nagranie
12. Podziękowania Nagranie
13. Bonus - Modlitwa obozowa Nagranie
14. Bonus - Dziś do ciebie przyjść nie mogę Nagranie
15. Bonus - Teraz jest wojna Nagranie

§. Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/ i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/ i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.