Dostępność cyfrowa i architektoniczna

18 września 2020

Deklaracja dostępności

Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej – strony domowej – pod adresem: https://bibliotekapiosenki.pl/strona/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 15 grudnia 2014.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 grudnia 2019.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:
1) brak wbudowanego syntezatora mowy dla osób niewidomych i słabowidzących
2) brak zmiennego kontrastowania wyświetlania strony
3) treść nietekstowa
4) filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

OKBPP poprzez stałe rozwijanie systemu prezentacji treści i multimediów na swojej stronie internetowej będzie, w miarę posiadanych możliwości oraz środków, dążył do pełnej zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono w dniu 30 marca 2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie https://bibliotekapiosenki.pl/strona/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Brak dodatkowych skrótów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Wojciechem Mirgos. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 509 176 100 lub pisząc na adres poczty elektronicznej: wojciech@bibliotekapiosenki.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać telefonicznie pod numer tel. +48 12 430 43 00 lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bibliotekapiosenki.pl .

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie braku zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fort 52 Borek (ul. Forteczna 146) - budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta oraz platforma schodowa.