Rozśpiewana szkoła - niezbędnik piosenkowy

20 marca 2023
Opis warsztatów

Warsztaty Rozśpiewana szkoła – niezbędnik piosenkowy to kolejna edycja zajęć rozwijających umiejętność aktywnego uczestniczenia w kulturze. Śpiew jako aktywność kształtuje nie tylko podstawowe umiejętności muzyczne, pełni funkcję terapeutyczną, ale jest również istotnym czynnikiem w rozwoju poznawczym, społecznym, emocjonalnym i estetycznym człowieka.

„Niezbędnik piosenkowy” to zestaw piosenek okolicznościowych, który pomoże aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach rodzinnych, spotkaniach towarzyskich i innych sytuacjach okolicznościowych, w których podejmuje się wspólne muzykowanie.

W warsztatach udział mogą wziąć zorganizowane grupy szkolne lub klasy. Rejestracji grupy dokonują pracownicy lub dyrektorzy placówek oświatowych.

Zajęcia obejmują między innymi:

  • ćwiczenia emisji wokalnej
  • ćwiczenia oddechowe
  • zapoznanie z tekstem
  • naukę śpiewu
  • zwrócenie uwagi na interpretację piosenki
  • muzykowanie z akompaniatorem

Harmonogram zajęć widoczny w systemie.

Czas trwania zajęć: 75 minut (bez przerwy) dla minimum 40 osób (max 60 osób).

Rezerwacja terminu
Regulamin

Regulamin udziału w zajęciach dla grup zorganizowanych
pn. „Rozśpiewana szkoła – niezbędnik piosenkowy”

§ 1
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W warsztatach udział mogą wziąć zorganizowane grupy szkolne lub klasy.
2. Rejestracji grupy dokonują pracownicy lub dyrektorzy placówek oświatowych.
3. Aby zajęcia mogły się odbyć, wymagana jest minimalna liczba uczestników na daną godzinę, tj. nie mniej niż 40 osób (2 klasy).
4. Warunkiem zapisu na zajęcia jest zarejestrowanie grupy przez nauczyciela/wychowawcę w elektronicznym systemie rezerwacji znajdującym się pod adresem https://bibliotekapiosenki.pl/strona/projekty/rozspiewana-szkola-niezbednik-piosenkowy.
5. Rejestracja na zajęcia w systemie rezerwacji jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika w formie materiału foto – filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez OKBPP zdjęć z wizerunkiem uczestnika. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych OKBPP. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem uczestnika wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych OKBPP.
6. Warsztaty prowadzone są przez aktorkę, śpiewaczkę oraz artystkę kabaretową Martę Saciuk-Sędzielarz z towarzyszeniem instrumentalnym (akompaniament).

§ 2
PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

1. Udział w zajęciach jest odpłatny i wynosi 15 zł od osoby.
2. Płatność regulowana jest w formie gotówkowej w dniu warsztatu.

§ 3
CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ

1. Miejscem prowadzenia warsztatów jest Fort nr 52 „Borek”, ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków (sala widowiskowa).
2. Warsztaty trwają 75 h (bez przerwy).
3. Warsztaty prowadzone będą w terminie od 30 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r., w godzinach 09:00-10:15 oraz 10:30 – 11:45 w poniedziałki lub czwartki zgodnie z harmonogramem udostępnionym w systemie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora w przypadku zdarzeń losowych.

§ 4
ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ

1. Zgłoszenia przyjmowane są w sposób ciągły.
2. Ostateczną ilość uczniów nauczyciel może zaktualizować bliżej terminu wydarzenia.
3. Rezygnacja z udziału w warsztatach jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji na adres mailowy: magdalena@bibliotekapiosenki.pl nie później niż 5 dni przed planowanym terminem udziału w warsztatach.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW (INFORMACJA)

1. Osoba dokonująca zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) w systemach informatycznych i papierowych zbiorach ewidencyjnych przez OKBPP, wyłącznie w celach i zakresie koniecznym dla realizacja Zadania, jak również podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia o ochronie danych.
2. Obowiązek informacyjny:
1) Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (OKBPP) z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
• e-mail: biblioteka@bibliotekapiosenki.pl
• listownie na adres: ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków.
3) Twoje dane osobowe w tym w formie materiału foto – filmowego zbierane są przez Administratora w celach organizacji i przeprowadzenia Zadania oraz w celach promocyjnych działalności statutowej Administratora oraz dla potrzeb archiwalnych Organizatora.
4) Podstawy prawne wynikające z przepisów o ochronie danych:
a. Dane osób zgłaszających uczestników (pracownicy lub dyrektorzy placówki) będą przetwarzane w związku z art. 6 ust.1 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgody w trybie akceptacji Regulaminu.
b. Dane uczestników będą przetwarzane w związku z art. 6 ust.1 lit. b) RODO na podstawie akceptacji regulaminu Rozśpiewana szkoła 2022.
c. Dane z nagrań audio-video uczestników będą przetwarzane w związku z art. 6 ust.1 lit. c) RODO na podstawie udzielonej licencji w trybie akceptacji Regulaminu.
5) Odbiorcami danych osobowych będą:
• podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
• osoby upoważnione przez Administratora danych;
• podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
6) Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8) Pamiętaj, że masz prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
10) Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są na stronie internetowej https://bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda placówka oświatowa dokonująca zgłoszenia uczniów klas, jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania harmonogramu zajęć.
3. Przystąpienie placówki oświatowej do zajęć jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora pod numerem telefonu: 12 430 43 00 oraz adresem mail: magdalena@bibliotekapiosenki.pl