Dane osobowe

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7 działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że:

Administrator danych

Administrator danych

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” (OKBPP) z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków.

Można się z nami kontaktować poprzez email

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD poprzez email

Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Waszych danych osobowych
• zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring);
• w celu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję oraz prowadzenia rekrutacji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Waszych danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu i w celu realizacji zadań OKBPP.

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Wasze dane osobowe w zakresie :
a) Korespondencji e-mail – przez okres wynikający z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
b) Rekrutacji – przez okres 2 lat.
c) Danych uczestników imprez i projektów – przez okres wynikający z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
d) Monitoringu – przez okres 3 miesięcy, po tym czasie dane będą trwale usuwane.

Profilowanie

Profilowanie

Nie będziemy podejmować wobec Was zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Wam:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych osobowych są dostępne w regulaminach oraz siedzibie OKBPP