Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (OKBPP) z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.bibliotekapiosenki.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych - Dorota Gross
Kontakt:

Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Waszych danych osobowych w postaci elektronicznej:
• w celu świadczenia usługi cyfrowej Liberetto (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi regulaminami;
• w celu prowadzenia korespondencji, rekrutacji, oraz innych zadań realizowanych przez naszą Bibliotekę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) na podstawie wyrażonej zgody;
Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania w wymaganym zakresie, nie będzie możliwa realizacja usługi.
Zbieramy dane również w celu realizacji zadań statutowych związanych z promocją OKBPP:
• przy realizacji projektów, gdy są to nagrania dźwięku i obrazu, za każdym razem musimy zidentyfikować osobę, dlatego niezbędne są dane w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu e-mail, a czasem numeru telefonu.
• w przypadku zamówień publicznych dane są zbierane na podstawie publikowanego rodzaju ogłoszenia
• zawierając umowy cywilno-prawne niezbędne są dane do zawarcia tej umowy.
W tym celu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO) gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora w związku ze statutem działalności OKBPP opublikowanym n stronie bip.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Waszych danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu i w celu realizacji zadań OKBPP.

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych

Przekazujemy Wasze dane osobowe innym Podmiotom tylko w celu realizacji danego zadania. Za każdym razem informujemy o tym w szczegółowo opisanych regulaminach związanych z danym projektem, usługą bądź ogłoszeniem.
W przypadków koncertów transmitowanych przez media, administratorem danych będą także podmioty odpowiedzialne za transmisję.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Wasze dane osobowe w zakresie:
a) usługi cyfrowej Liberetto – przez okres trwania usługi, do momentu zgłoszenia rezygnacji z niej,
b) rekrutacji – przez okres 2 lat lub przez okres wynikający z obowiązku prawnego,
c) korespondencji e-mail – przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu,
d) realizacji projektów – przez nieograniczony czas w związku z prowadzoną działalnością i wymogami prawnymi,
e) zamówienia publiczne – przez okres 10 lat,
f) umowy cywilno-prawne – przez okrezs 5 lat.
Dane osobowe wynikające z obowiązków prawnych będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)

Profilowanie

Profilowanie

Nie będziemy podejmować wobec Was zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Wam:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Prosimy o kierowanie wniosków w celu realizacji praw na adres: iodo[at]bibliotekapiosenki.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie https://bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe, w regulaminach szczegółowych oraz siedzibie OKBPP.