Studio Nagrań 2019

27 listopada 2019
Opis akcji

Po dwóch latach przerwy powraca nasza akcja „Nie bądź karpiem! Nagraj kolędę!”

Nie bądź karpiem! Nagraj kolędę!Nie bądź karpiem! Nagraj kolędę!Studio Nagrań Biblioteki Polskiej Piosenki ma dla mieszkańców Krakowa i jego gości świąteczny prezent – zaprasza do darmowego nagrywania własnych wykonań kolęd.

Od 6 grudnia czekamy na pierwszych kolędników. Szukajcie nas na placu przed Radiem Kraków (al. Słowackiego 22). Przygotowaliśmy dla Was 15 podkładów do najpiękniejszych polskich kolęd. Wasze głosy zarejestrują zawodowcy. Każdy kto nagra kolędę w naszym studio otrzyma (za darmo) płytę CD ze swoim wykonaniem. Ci, którzy skorzystają z naszego studia będą mogli wystąpić podczas 76. Lekcji Śpiewania. która odbędzie się 22 grudnia 2019 roku na Małym Rynku w Krakowie.

Studio działa do 20 grudnia w godz. 15.00 - 20.00. W trakcie jednej sesji nagrywana jest jedna kolęda. Równocześnie może śpiewać 5 osób dorosłych, bądź 8 dzieci.

Zachęcamy do dokonywania rezerwacji online.

Zapraszamy.

Regulamin

Regulamin udziału w zadaniu pn. „Nie bądź karpiem! Nagraj kolędę!” realizowanym przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z dnia 3 grudnia 2019 r., zwany dalej „Regulaminem”

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
a. OKBPP – Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, wpisany do rejestru instytucji kultury, z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków;
b. Uczestnik– każda osoba, która zarejestruje się w systemie do rejestracji online dostępnym przez stronę www.bibliotekapiosenki.pl i weźmie udział w sesji nagraniowej
c. Zadanie – realizacja jednorazowego wydarzenia pn. . „Nie bądź karpiem! Nagraj kolędę!”
d. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa sposób i warunki udziału w zadaniu pn. . „Nie bądź karpiem! Nagraj kolędę!”
e. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
f. Utwór / Dzieło – jedna z piętnastu kolęd podana na stronie Zadania www. bibliotekapiosenki.pl, wykonana przez Uczestnika i zarejestrowana w Mobilnym Studiu Nagrań
g. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
h. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018r. poz. 1000).

§ 2
ORGANIZATOR ZADANIA

Organizatorem Zadania jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków pod numerem RIK 35 – z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7, posiadającą numer statystyczny REGON: 120386245 oraz NIP: 676-233-73-56 (dalej „OKBPP”).

§3.
PRZEBIEG I CEL ZADANIA

1. . „Nie bądź karpiem! Nagraj kolędę!” to świąteczna akcja Organizatora Zadania będąca ofertą kulturalną skierowaną do mieszkańców i turystów, a mająca na celu popularyzację polskiej kultury muzycznej.
2. W okresie od 6 grudnia do 20 grudnia 2019 r. , w godzinach 15:00-20:00 na placu przed Radiem Kraków (al. J. Słowackiego 22) ulokowany zostanie pawilon, zaadoptowany na potrzeby profesjonalnego studia nagrań.
3. Dodatkowe terminy nagrań w liczbie 10 h są w dyspozycji Organizatora i przeznaczone są dla rezerwacji grup zorganizowanych (szkoły, przedszkola, towarzystwa).
3. Mieszkańcy, turyści, zawodowcy i amatorzy mogą wyśpiewać jedną z piętnastu kolęd – podkłady MP3 dostępne są na stronie www.bibliotekapiosenki.pl .
4. Materiał z sesji nagraniowych w całości zostanie zarejestrowany.
5. Każdy Uczestnik po skończonej sesji otrzyma nieodpłatnie płytę CD, na której znajdzie się jego wykonanie piosenki.
6. Każdy Uczestnik rejestrując się na sesję nagraniową, przekazuje OKBPP prawa do swojego wykonania.
7. Uczestnicy Zadania zainteresowani udziałem w koncercie Krakowska Lekcja Śpiewania, który odbędzie się 22 grdunia o godz. 16:00 na Małaym Rynku w Krakowie, proszeni są o kontakt z Organizatorem pod nr tel. 12 430 43 00 w celu ustalenia kolędy, którą wykonają wspólnie z Artystami Teatru Loch Camelot.

§4.
UCZESTNICY ZADANIA

1. W Zadaniu może brać udział każda zainteresowana osoba bez względu na wiek i umiejętności wokalne.
2. Rejestracji osoby niepełnoletniej może dokonać tylko rodzic lub opiekun prawny.
3. Uczestnikami zadania mogą być grupy osób, liczące nie więcej niż 8, przy czym każdy z uczestników – powinien przesłać na adres biblioteka@bibliotekapiosenki.pl zgodę na przetwarzanie danych osobowych ZAŁĄCZNIK

§5.
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Udział w Zadaniu jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Każda osoba chcąca wziąć udział w Zadaniu musi najpierw zarejestrować się na stronie https://bibliotekapiosenki.pl/strona/aktualnosci/studio-nagran-2019 , akceptując zasady niniejszego Regulaminu, jak również wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OKBPP oraz powierzając prawa do nagrania wykonania utworu OKBPP. Osoby rejestrujące się telefonicznie 12 430 43 00 zobowiązane są do zaakceptowania Regulaminu.
3. Sesje nagraniowe rejestrowane są co 20 minut, z czego 10 min. przeznaczone jest na maksymalnie dwukrotne wykonanie piosenki, a kolejne 10 min. na dokonanie mixu i masteringu przez realizatora dźwięku w celu nagrania płyty CD dla Uczestnika.
4. Podczas jednej sesji uczestnik bądź uczestnicy będą mogli wykonać tylko jeden, wybrany utwór.
5. Rejestrowanych może być jednocześnie ¬ nie więcej niż 8 osób z zastrzeżeniem, że każdy Uczestnik przedłoży stosowne oświadczenia dotyczące przekazania praw do nagrania wykonania OKBPP.
6. Każdy uczestnik może wziąć udział w najwyżej jednej sesji nagraniowej.
7. Do Studia Nagrań nie będą wpuszczane osoby zachowujące się w sposób agresywny, pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających.

§6.
PRAWA AUTORSKIE

1. Warunkiem udziału w Zadaniu jest udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika niewyłącznej nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do korzystania z artystycznego wykonania wybranej kolędy, zwanego dalej utworem.
2. Udzielenie licencji następuje automatycznie z momentem rejestracji Uczestnika w systemie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu lub w razie niemożności zalogowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o treści zawartej w załączniku nr 1 do Regulaminu, bez dodatkowego wynagrodzenia i bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji do artystycznych wykonań, które powstały w związku z nagraniem Dzieła na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA).
4. Uczestnik przenosi na Organizatora bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworu, o którym mowa w § 1, wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, w celu jego wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
e) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;
f) wszelkie nadawanie, w tym za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe, nadawanie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub w innych systemach przekazu (w tym simulcasting i webcasting) w sposób nie kodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
g) reemitowanie , niezależnie od systemu, standardu i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną);
h) nadawanie za pośrednictwem satelity;
i) retransmisja audycji - w nieograniczonej ilości,
j) sporządzenie wersji obcojęzycznych;
k) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
l) wykorzystanie na stronach internetowych;
m) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
n) wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych;
o) wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.f), - w całości i we fragmentach, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
5. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, w jakimkolwiek czasie i w jakiejkolwiek formie, które mogłyby zakłócić spokojne rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z nabytych praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności zobowiązuje się do nierozpowszechniania opracowań lub/i przeróbek Dzieła.

§7.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW (INFORMACJA):

1. Prawo do udziału w Zadaniu ma każdy zainteresowany po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie do rejestracji online dostępnym od 3 grudnia pod adresem www.bibliotekapiosenki.pl
2. Użytkownik logując się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) w systemach informatycznych i papierowych zbiorach ewidencyjnych przez OKBPP, wyłącznie w celach i zakresie koniecznym dla realizacja Zadania, jak również podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia o ochronie danych.
3. Obowiązek informacyjny:
1) Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (OKBPP) z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
• e-mail: biblioteka@bibliotekapiosenki.pl
• listownie na adres: ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków
3) Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail oraz/ i nr tel., a także wizerunku, w tym materiału foto – filmowego zbierane są przez Administratora zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) i f ) RODO na podstawie zgody oraz w celach organizacji i przeprowadzenia Zadania, a także w celach promocyjnych działalności statutowej Administratora oraz dla potrzeb archiwalnych Organizatora.
4) Odbiorcami danych osobowych będą:
• podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
• osoby upoważnione przez Administratora danych;
• podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, a w szczególności podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia danych, odpowiedzialny za rezerwację uczestników w elektronicznym systemie ASYSTO – Handlosfera Sp. z O.O. reprezentowana przez Janusza Kunkowskiego i Gracjana Wilczewskiego - link do polityki prywatności podmiotu przetwarzającego w ramach usługi rezerwacji https://asysto.pl/polityka-prywatnosci .
5) Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7) Pamiętaj, że masz prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
8) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9) Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są również na stronie internetowej w zakładce DANE OSOBOWE https://bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe
4. Użytkownik rejestrując się zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej akceptuje postanowienia Regulaminu i jest nimi związany.

§8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Uczestnik Zadania jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. Zalogowanie się w systemie o którym mowa w § 5 ust. 2 lub złożenie oświadczenia na załączniku nr 1 do Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
2. Osoby, które podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Zadania.
3. Akceptacja Regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Uczestników w formie materiału foto -filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z wizerunkiem ww. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych Organizatora. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem autora wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Organizatora.
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora pod numerem telefonu: 12 430 43 00 oraz adresem mail: magdalena@bibliotekapiosenki.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są w Regulaminie, studiu nagrań (par.3 ust.2 Regulaminu), na stronie internetowej w zakładce DANE OSOBOWE oraz na stronie bip.

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Niżej podpisany …………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………….. (adres e-mail, nr tel.)

jako uczestnik zadania pn. . „Nie bądź karpiem! Nagraj kolędę!” organizowanego przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, wpisany do rejestru instytucji kultury, z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków, niniejszym udzielam Ośrodkowi Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do korzystania z artystycznego wykonania wybranej przeze mnie piosenki, zwanej dalej utworem, które powstało w związku z nagraniem utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA).
Jednocześnie przenoszę na Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do utworu wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, w celu jego wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
e) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;
f) wszelkie nadawanie, w tym za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe, nadawanie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub w innych systemach przekazu (w tym simulcasting i webcasting) w sposób nie kodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
g) reemitowanie , niezależnie od systemu, standardu i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną);
h) nadawanie za pośrednictwem satelity;
i) retransmisja audycji - w nieograniczonej ilości,
j) sporządzenie wersji obcojęzycznych;
k) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
l) wykorzystanie na stronach internetowych;
m) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
n) wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych;
o) wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.f), - w całości i we fragmentach, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
Dodatkowo zobowiązuję się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, w jakimkolwiek czasie i w jakiejkolwiek formie, które mogłyby zakłócić spokojne rozporządzanie i korzystanie przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z nabytych praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności zobowiązuje się do nierozpowszechniania opracowań lub/i przeróbek utworu.

Oświadczam, również, że zapoznałem/am się z Regulaminem oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.

Data: ……………………………..

Podpis: ……………………………….

Plakat

Nie bądź karpiem! Nagraj kolędę!Nie bądź karpiem! Nagraj kolędę!

Rezerwacja

Nie bądź karpiem 2019 spot

2 grudnia 2019 / OKBPP

Nie bądź karpiem, nagraj kolędę!!

10 grudnia 2019 / TVP

PARTNERZY