Rozśpiewana Szkoła

Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (BY-SA).

Rozśpiewana szkoła 2022

2 września 2022
Opis zadania

Rozśpiewana szkoła - z historią w tle. Pamiątkowe wykonanie hymnu w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego w ramach obchodów 20. lecia Krakowskich Lekcji Śpiewania 11 listopada 2022 r. na Rynku Głównym.

Patronem 2022 roku został Józef Wybicki, autor słów polskiego hymnu. Ale rok 2022 to także 275. rocznica urodzin Józefa Wybickiego, 225. rocznica napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz 95. rocznica ustanowienia pieśni Jeszcze Polska nie zginęła hymnem narodowym. Ponadto w listopadzie bieżącego roku Kraków świętuję 20. lecie Lekcji Śpiewania - koncertów gromadzących kilkutysięczną publiczność z okazji obchodów ważnych świąt państwowych, podczas których hymn polski jest wykonywany. Te ważne rocznice są doskonałym przyczynkiem do tego, by historię nie tylko powstania hymnu, ale także czasów w jakich powstał, przybliżyć uczniom małopolskich szkół oraz przypomnieć kilkutysięcznej publiczności zgromadzonej 11 listopada na Rynku Głównym w Krakowie.

W maju br. zadanie Rozśpiewana szkoła - z historią w tle. Pamiątkowe wykonanie hymnu w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego w ramach obchodów 20. lecia Krakowskich Lekcji Śpiewania 11 listopada 2022 r. na Rynku Głównym otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Patriotyzm jutra”, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski.

Warsztaty

Bezpłatne warsztaty „Rozśpiewana szkoła” skierowane są do uczniów małopolskich szkół, którzy poznają zestaw utworów stanowiących muzyczną cząstkę polskich piosenek i pieśni, pozwalających na czynne uczestnictwo w państwowych uroczystościach rocznicowych. Propozycja warsztatów ma być odpowiedzią na lukę edukacyjną w zakresie kultywowania rodzimej tradycji muzycznej w formie pieśni. Celem warsztatów jest również przybliżenie historii Polski poprzez odwołania do kontekstów historycznych, którym towarzyszyło wykonywanie Mazurka Dąbrowskiego.
Jesteśmy nastawieni na aktywne uczestniczenie w warsztatach. Trenerami będą ludzie, którzy przy współpracy z uczestnikami zadania, będą starali się dotrzeć do potencjału drzemiącego w każdej z klas/grup szkolnych. Obok części warsztatowej bazującej na interakcji, poszczególne grupy będą pracowały nad repertuarem na koncert.

Szkoły chętne do wzięcia udziału w projekcie Rozśpiewana Szkoła, proszone są o kontakt mailowy na adres biblioteka@bibliotekapiosenki.pl, w temacie wiadomości wpisując:

„Rozśpiewana Szkoła 2022 – ZGŁOSZENIE”

Z każdą szkołą skontaktujemy się w celu ustalenia terminu, w którym odbędą się warsztaty. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 września 2022 r.

Zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 2022/2023 w nowej siedzibie Biblioteki Polskiej Piosenki tj. Forcie nr 52 „Borek”, ul. Władysława Krygowskiego 296, 30-437 Kraków, w dniach od wtorku do piątku w godz. 9-13. O szczegółach będziemy Państwa informowali w kolejnym terminie.

Regulamin

Regulamin udziału w zadaniu pn. „Rozśpiewana szkoła - z historią w tle. Pamiątkowe wykonanie hymnu w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego w ramach obchodów 20. lecia Krakowskich Lekcji Śpiewania 11 listopada 2022 r. na Rynku Głównym” realizowanym przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z dnia 30 sierpnia 2022 r., zwany dalej „Regulaminem”.
Zadanie dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
a. OKBPP – Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, wpisany do rejestru instytucji kultury, z siedzibą przy ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków;
b. Uczestnik – każda osoba biorąca czynny udział w warsztatach;
c. Zadanie – realizacja jednorazowego wydarzenia pn. Rozśpiewana szkoła - z historią w tle. Pamiątkowe wykonanie hymnu w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego w ramach obchodów 20. lecia Krakowskich Lekcji Śpiewania 11 listopada 2022 r. na Rynku Głównym
d. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa sposób i warunki udziału w zadaniu pn. Rozśpiewana szkoła - z historią w tle. Pamiątkowe wykonanie hymnu w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego w ramach obchodów 20. lecia Krakowskich Lekcji Śpiewania 11 listopada 2022 r. na Rynku Głównym
e. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U.2021.1062 z dalszymi zmianami.
f. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
g. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 1781).
h. Warsztaty – nieodpłatne zajęcia prowadzone w Forcie nr 52 „Borek” obejmujące aktywny udział dzieci/młodzieży w trwających 1,5 h warsztatach wokalno-edukacyjnych.

§ 2
ORGANIZATOR ZADANIA

1. Organizatorem Zadania jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków pod numerem RIK 35 – z siedzibą w Krakowie przy ul. Fortecznej 146, posiadającą numer statystyczny REGON: 120386245 oraz NIP: 676-233-73-56 (dalej „OKBPP”).

§ 3
CEL ZADANIA

1. Patronem 2022 roku został Józef Wybicki, autor słów polskiego hymnu. Ale rok 2022 to także 275. rocznica urodzin Józefa Wybickiego, 225. rocznica napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz 95. rocznica ustanowienia pieśni Jeszcze Polska nie zginęła hymnem narodowym. Ponadto w listopadzie bieżącego roku Kraków świętuję 20. lecie Lekcji Śpiewania - koncertów gromadzących kilkutysięczną publiczność z okazji obchodów ważnych świąt państwowych, podczas których hymn polski jest wykonywany. Te ważne rocznice są doskonałym przyczynkiem do tego, by historię nie tylko powstania hymnu, ale także czasów w jakich powstał, przybliżyć uczniom małopolskich szkół oraz przypomnieć kilkutysięcznej publiczności zgromadzonej 11 listopada na Rynku Głównym w Krakowie.
2. Bezpłatne warsztaty „Rozśpiewana szkoła” skierowane są do uczniów małopolskich szkół, którzy poznają zestaw utworów stanowiących muzyczną cząstkę polskich piosenek i pieśni, pozwalających na czynne uczestnictwo w państwowych uroczystościach rocznicowych.
3. Celem warsztatów jest również przybliżenie historii Polski poprzez odwołania do kontekstów historycznych, którym towarzyszyło wykonywanie Mazurka Dąbrowskiego.

§ 4
CZAS I MIEJSCE

1. Miejscem prowadzenia warsztatów jest Fort nr 52 „Borek”, ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków.
2. Warsztaty prowadzone będą w terminie od 19 września 2022 r. do 10 listopada 2022 r., w godzinach 09:00-10:30 oraz 10:30 – 12:00 we wtorki, środy, czwartki lub piątki (trzy z czterech wymienionych dni w tygodniu po ustaleniu terminu indywidualnie z grupą).
3. W warsztatach mogą brać udział uczniowie małopolskich szkół (klasy, grupy szkolne np. w ramach terapii zajęciowej).

§ 5
UCZESTNICY ZADANIA I PROWADZĄCY WARSZTATY

1. W warsztatach może wziąć udział każda osoba będąca uczniem bez względu na wiek i umiejętności wokalne.
2. Rejestracji grupy dokonują pracownicy lub dyrektorzy placówek oświatowych na terenie małopolski.
3. Warsztaty prowadzone są przez aktorkę, śpiewaczkę oraz artystkę kabaretową Martę Saciuk-Sędzielarz z towarzyszeniem instrumentalnym (akompaniament).

§ 6
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Udział w warsztatach jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. W warsztatach udział biorą zorganizowane grupy szkolne lub klasy, liczące nie mniej niż 20 osób (jeżeli klasy są mniejsze, wymagana jest rejestracja dwóch klas lub grup tak, aby liczba osób uczestniczących w warsztatach nie była mniejsza niż 20).
3. Warsztaty trwają 1,5 h (dwie godziny lekcyjne bez przerwy).
4. Każda zarejestrowana przez pracownika lub dyrektora placówki oświatowej klasa (grupa) może wziąć udział w jednych warsztatach, chyba że zgłosi się zbyt mało klas, wówczas Organizator może zaproponować udział w kolejnych warsztatach.
5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną biblioteka@bibliotekapiosenki.pl w temacie wiadomości wpisując „Rozśpiewania Szkoła 2022 – ZGŁOSZENIE” .
6. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2022 r.
7. Terminy warsztatów podane zostaną nie później niż do 16 września 2022 r. na adres mailowy, z którego przyszło zgłoszenie.
8. Organizator skontaktuje się z przedstawicielami poszczególnych klas (grup) w celu zaproszenia ich do udziału w koncercie Lekcja Śpiewania, który odbędzie się 11 listopada 2022 r. na Rynku Głównym w Krakowie i wykonania wybranej piosenki wraz z artystami Teatru Loch Camelot i przybyłą publicznością. Zaproszenie do koncertu będzie się wiązało z koniecznością wzięcia udziału w próbie przygotowującej do koncertu.
9. Terminy na warsztaty przydzielane są w kolejności nadesłanych zgłoszeń.
10. Rezygnacja z udziału w warsztatach jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji na adres mailowy: magdalena@bibliotekapiosenki.pl nie później niż 7 dni przed planowanym terminem udziału w warsztatach.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania harmonogramu warsztatów.

§ 7
PRAWA AUTORSKIE

1. Warunkiem udziału w warsztatach jest udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika niewyłącznej nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji na rzecz Muzeum Historii Polski na czas nieokreślony do korzystania z utworu (dalej „utwór”). Utworem jest artystyczne wykonanie/artystyczne wykonania podczas warsztatów, prób i samego koncertu którym mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu, które to artystyczne wykonanie /wykonania zostaną zarejestrowany przez Organizatora w formie materiału filmowego.
2. Udzielenie licencji następuje automatycznie z rejestracją Uczestnika bez dodatkowego wynagrodzenia i bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji do artystycznych wykonań, które powstały w związku z nagraniem Dzieła na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA).
4. Na mocy niniejszej Umowy Uczestnik przenosi na Organizatora bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworu, o którym mowa w § 1, wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, w celu jego wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
d) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;
e) wszelkie nadawanie, w tym za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe, nadawanie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub w innych systemach przekazu (w tym simulcasting i webcasting) w sposób nie kodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
g) wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych;
h) wykorzystywania fragmentów utworu do celów promocyjnych;
i) wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.
e), -w całości i we fragmentach, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
5. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, w jakimkolwiek czasie i w jakiejkolwiek formie, które mogłyby zakłócić spokojne rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z udzielonej licencji.

§ 8
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW (INFORMACJA):

1. Prawo do udziału w Zadaniu oraz warsztatach ma każda instytucja wskazana w § 5 ust. 2 Regulaminu po uprzednim wysłaniu zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną biblioteka@bibliotekapiosenki.pl w temacie wiadomości wpisując „Rozśpiewania Szkoła 2022 – ZGŁOSZENIE” przez pracownika lub dyrektora placówki oświatowej klasy (grupy).
2. Osoba dokonująca zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) w systemach informatycznych i papierowych zbiorach ewidencyjnych przez OKBPP, wyłącznie w celach i zakresie koniecznym dla realizacja Zadania, jak również podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia o ochronie danych.
3. Obowiązek informacyjny:
1) Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (OKBPP) z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
• e-mail: biblioteka@bibliotekapiosenki.pl
• listownie na adres: ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków.
3) Twoje dane osobowe w tym w formie materiału foto – filmowego zbierane są przez Administratora w celach organizacji i przeprowadzenia Zadania oraz w celach promocyjnych działalności statutowej Administratora oraz dla potrzeb archiwalnych Organizatora.
4) Podstawy prawne wynikające z przepisów o ochronie danych:
a. Dane osób zgłaszających uczestników (pracownicy lub dyrektorzy placówki) będą przetwarzane w związku z art. 6 ust.1 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgody w trybie akceptacji Regulaminu.
b. Dane uczestników będą przetwarzane w związku z art. 6 ust.1 lit. b) RODO na podstawie akceptacji regulaminu Rozśpiewana szkoła 2022.
c. Dane z nagrań audio-video uczestników będą przetwarzane w związku z art. 6 ust.1 lit. c) RODO na podstawie udzielonej licencji w trybie akceptacji Regulaminu.
5) Odbiorcami danych osobowych będą:
• podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
• Muzeum Historii Polski, operator programu „Patriotyzm jutra”
• osoby upoważnione przez Administratora danych;
• podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
6) Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8) Pamiętaj, że masz prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
10) Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są na stronie internetowej https://bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe
4. Podmiot dokonujący rejestracji (szkoła) w formie elektronicznej akceptuje postanowienia
Regulaminu i jest nimi związany.

§9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda placówka oświatowa dokonująca zgłoszenia uczniów klas, jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Przystąpienie placówki oświatowej do Zadania jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
3. Akceptacja Regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Uczestników w formie materiału foto -filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z wizerunkiem ww. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych Organizatora. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem autora wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Organizatora. Oświadczenie zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora pod numerem telefonu: 12 430 43 00 oraz adresem mail: magdalena@bibliotekapiosenki.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z siedzibą ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków;

ZGODA RODZICA

Niżej podpisany …………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica)

Wyrażam zgodę na udział mojego małoletniego dziecka w zadaniu pn. Rozśpiewana szkoła - z historią w tle. Pamiątkowe wykonanie hymnu w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego w ramach obchodów 20.lecia Krakowskich Lekcji Śpiewania 11 listopada 2022 r. na Rynku Głównym realizowanym przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z dnia 30 sierpnia 2022 r.,

…………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)

OŚWIADCZENIE RODZICA

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zadania i akceptuje jego postanowienia, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku mojego dziecka w formie materiału audio-video oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z jego wizerunkiem.

Dodatkowo zobowiązuję się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, w jakimkolwiek czasie
i w jakiejkolwiek formie, które mogłyby zakłócić spokojne rozporządzanie i korzystanie przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z nabytych praw autorskich i praw pokrewnych.

Data: ……………………………..

Podpis: ……………………………….

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są w par. 8 Regulaminu, na stronie internetowej w zakładce DANE OSOBOWE https://bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe oraz na stronie bip.

Oświadczenie rodzica

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z siedzibą ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków;

ZGODA RODZICA

Niżej podpisany …………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica)

Wyrażam zgodę na udział mojego małoletniego dziecka w zadaniu pn. Rozśpiewana szkoła - z historią w tle. Pamiątkowe wykonanie hymnu w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego w ramach obchodów 20.lecia Krakowskich Lekcji Śpiewania 11 listopada 2022 r. na Rynku Głównym realizowanym przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z dnia 30 sierpnia 2022 r.,

…………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)

OŚWIADCZENIE RODZICA

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zadania i akceptuje jego postanowienia, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku mojego dziecka w formie materiału audio-video oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z jego wizerunkiem.

Dodatkowo zobowiązuję się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, w jakimkolwiek czasie
i w jakiejkolwiek formie, które mogłyby zakłócić spokojne rozporządzanie i korzystanie przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z nabytych praw autorskich i praw pokrewnych.

Data: ……………………………..

Podpis: ……………………………….

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są w par. 8 Regulaminu, na stronie internetowej w zakładce DANE OSOBOWE https://bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe oraz na stronie bip.

Plakat

Radio Kraków - zapowiedź koncertu

10 listopada 2022 / Radio Kraków
Radio Kraków - zapowiedź koncertu

1. Rozśpiewana Szkoła - warsztaty

14 listopada 2022 / OKBPP

2. Rozśpiewana Szkoła - wykłady

12 listopada 2022 / OKBPP

3. Rozśpiewana Szkoła - koncert

12 listopada 2022 / OKBPP

Łącza

  • 20 lat Krakowskich Lekcji Śpiewania. "Warto przyjść i poczuć tę wyjątkową atmosferę"
  • Kraków. Lekcja Patriotycznego Śpiewania 11 listopada na Rynku. Radosne świętowanie odzyskania niepodległości
  • Kraków: Rynek Główny przepełniony patriotycznym śpiewem
  • W Święto Niepodległości na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się 82. jubileuszowa Lekcja Śpiewania.

ROZŚPIEWANA SZKOŁA Z HISTORIĄ W TLE

12 listopada 2022 / Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (BY-SA).

82. Krakowska Lekcja Śpiewania

12 listopada 2022 / Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (BY-SA).

82. Krakowska Lekcja Śpiewania (źródło: TVP 3 Kraków)

11 listopada 2022 / TVP 3

Rozśpiewana szkoła - 11.11.2022 - Wykonanie Hymnu na 82. Krakowskiej Lekcji Śpiewania

12 listopada 2022 / Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (BY-SA).

Waldemar Domański: Krakowska Lekcja Śpiewania sławi naszą historię - Play Kraków News

11 listopada 2022 / Play Kraków News

Wykład A. Kozłowskiej "Kilka słów o hymnie w 275. rocznicę urodzin Józefa Wybickiego."

12 listopada 2022 / Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (BY-SA).

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra"