Zgłoszenie do artykułu: Krajki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Krajki

Harcerski Zespół Artystyczny „Krajki”

Data powstania:

1975

Informacje

Harcerski Zespół Artystyczny „Krajki” powstał w 1975 roku w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi jako Harcerski Zespół Recytatorski. Skupiał utalentowaną muzycznie i recytatorsko młodzież z Chorągwi Łódzkiej ZHP pod patronatem Pałacu Młodzieży i Hufca Łódź Śródmieście.

W dniu 14 grudnia 1975 roku grupa przedstawiła pierwsze widowisko słowno-muzyczne oparte na poezji Juliana Tuwima i poświęcone jego pamięci. Data ta jest powszechnie uznana za datę powstania Zespołu. Na potrzeby widowiska do Zespołu dołączono grupę wokalną. Od tego momentu Zespół prezentował piosenki harcerskie, które okraszone elementami ruchu tanecznego, nadały kształt formacji – jako Zespół Piosenki i Ruchu.

20 marca 1977 roku Zespół otrzymał nazwę „Krajki”. Nazwa Zespołu była naturalnym skojarzeniem wynikającym z działalności istniejącej w Pałacu Młodzieży drużyny harcerskiej, która na swoich cyklicznych zbiórkach i spotkaniach kominkowych kultywowała tradycje harcerskie i często prezentowała ich repertuar.

W 1982 roku „Krajki” przekształciły się w grupę wokalno-taneczną, prezentującą repertuar nie tylko harcerski.

Uczestnikami Zespołu jest młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym (5-18 lat) podzielona na kilka grup wiekowych.

Zespół wspólnie koncertował między innymi z Majką Jeżowską, Krystyną Giżowską, Danutą Błażejczyk, Papa Dance, Anną Dymną, Eleni, De Mono, Jackiem Wójcickim, Haliną Kunicką, Krzysztofem Kasa Kasowskim.

Zespół brał udział w programach telewizyjnych i radiowych przeznaczonych dla widowni dziecięco-młodzieżowej, realizowanych przez Łódzki Ośrodek Telewizji Polskiej.

Na przestrzeni długoletniej działalności zespół doczekał się wielu osiągnięć i nagród, między innymi:

– Grand Prix zdobyte na XXXII Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych im. Józefa Ryszarda Sarosieka Łask 2015 oraz XXVIII Przeglądzie Zespołów Tanecznych;

– 2013 rok Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za całokształt za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury;

– 2003 rok Srebrna Łódka – nagroda przyznana przez „Gazetę Wyborczą”;

– 2000 rok Złoty Promień – nagroda przyznana przez „Experss Ilustrowany”;

– 2000 rok Odznaka za zasługi dla miasta Łodzi przyznana przez Radę Miejską w Łodzi;

– Złoty Aplauz zdobyty dwukrotnie na Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie w 1996 rok i 1995 rok[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.palacmlodziezy.lodz.pl
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi [odczyt: 15.03.2016].