Płonie ognisko

Zgłoszenie do artykułu: Płonie ognisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Płonie ognisko

Ognisko

Autor słów:

Braun, Jerzy Bronisław

nieznany[2]

Autor muzyki:

Braun, Jerzy Bronisław

nieznany[2]

Data powstania:

1918
Informacje zawarte w publikacjach nie są zgodne, co do daty powstania utworu. Można jednak termin ten zawęzić do lat 1918–1919.

Miejsce powstania:

Tarnów

Informacje

Jedna z najpopularniejszych pieśni harcerskich. Harcerstwo w Polsce pojawiło się w 1911 r., kiedy kraj znajdował się pod zaborami. Wzorem dla ruchu była metoda i organizacja skautowa stworzona przez sir Roberta Baden-Powella w Wielkiej Brytanii. Na polski grunt została przeniesiona i skutecznie zaszczepiona przez Andrzeja Małkowskiego. Formalnie Związek Harcerstwa Polskiego powołany został do życia w 1918 r. po odzyskaniu niepodległości. W latach dwudziestych Związek był współzałożycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). Po wybuchu II Wojny Światowej ruch nie zawiesił swojej działalności, lecz stał się organizacją konspiracyjną, przyjmując kryptonim „Szare Szeregi” i kontynuował swoją misję wychowawczą[8].

Twórca pieśni, Jerzy Braun, w momencie pisania utworu był maturzystą II Gimnazjum w Tarnowie. Drużynowy, o którym mówią słowa, to „Druh Bajdała” – Władysław Wodniecki, kierujący drużyną harcerską, do której należał autor[3]. Tekst wydrukowano po raz pierwszy w harcerskim miesięczniku „Czuwaj” w 1920 r[4].

Obecnie pieśń towarzyszy harcerzom w codziennych zajęciach i obowiązkach. ZHP jako apolityczny i otwarty związek gruntownie przygotowuje młodych obywateli do patriotycznej postawy społecznej. Znaczną rolę w takim wychowaniu odgrywają właśnie utwory muzyczne[8]. Utwór jest również wykonywany przez wojsko. W licznych potrzebach wojennych harcerze byli dzielnymi żołnierzami, zaś wojsko było i jest opiekunem harcerstwa[6].

Bibliografia

1. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 181.

2. 

Niedźwiecki Jerzy, Nasze piosenki, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983, s. 445, 446.

3. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 118, 119.

4. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 193, 218.

5. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 257, 258.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 209, 210.

7. 

Heering Krzysztof, Śpiewnik harcerski, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 69, 70.

8. 

http://zhp.pl/
Strona internetowa Związku Harcerstwa Polskiego [odczyt: 13.02.2009].

9. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 76.
Publikacja zawiera tylko dwie zwrotki tekstu.

10. 

Wojciechowski, Michał
Wersja utworu z dodatkową trzecią zwrotką.

11. 

Kulesza, Marek
Wersja śpiewana przez harcerzy Hufca ZHP Mokotów w Warszawie w latach 1981–1989.

12. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 323, 324.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu. Brak bisów.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.